lunes, 28 de febrero de 2011

Sobre ells, que paguen la prostitució d'elles.


Qui paga, mana…

 Sobre ells. Que paguen 
 
1.  Una de les qüestions menys tractades pel que fa a la problemàtica de la prostitució es l’aspecte  relacionat amb el que , molt educadament, n’hem vingut a dir “l’usuari “ o “ client “ i que com diu un amic meu potser hauríem d’anomenar amb un nom mes gruixut,  amb menys miraments.

Perquè el que sí està clar es que no hi ha oferta sense demanda. I que la influència entre els dos aspectes d’aquest contracta tant desigual, de fet, d’aquesta explotació,  es reciproca

Per què tants homes compren els serveis sexuals?  Que hi busquen?

Quin ha estat el procés que  els ha dut a construir la forma actual d’entendre la sexualitat?

 A  quins  model de relació home- dona  corresponen aquestes actituds  tant exteses mundialment, tant universals, tant antigues i alhora tant presents encara a la nostra cultura?

Amb quina mirada- despullada del tel de la “ normalitat “ “ els costum “ la naturalitat, ens hem d¡apropar al us de la compra del cos de les dones, perquè hi veiem tota la seva transcendència , el que de “ anormal,  te? Es amb una mirada nova, com si  fóssim  en front d’un fenomen desconegut,  com  hem de encarar aquesta lacerant qüestió. Amb una mirada nova i escandalitzada en front d’un fenomen tant antic que  sembla formar part del entramat, del teixit mes natural  de la història. Perquè sempre, al costat de les  grans conquestes territorials, de les colonitzacions, dels botins de guerra, dels grans negocis de compra i venda d’esclaus, hi ha el regal, la venda, el robatori, l’ús del cos de les dones com a part de la conquesta o com a part constituent de la mateixa guerra. Arrelat en els mes primitius costums- molt d’ells encara vigents avui en dia- els cossos de les dones son  i han estat  objectes de transacció,    una mercaderia més en el corrent d’explotacions, conquestes i abusos que han anat acompanyant la historia de la Humanitat.
No es estrany  que en aquests context, en aquesta historiografia  hi hagi una acceptació,normalització implícita d’aquest fenomen així com una dificultat conceptual per a que  la prostitució actual, ens sembli quelcom  inacceptable, quelcom molt proper a l’explotació, i a l’esclavatge.
2. Tant sols l’avenç en la concepció  i l’extensió dels Drets Humans i la seva lentíssima conquista de noves parceŀles de humanitat, d’ una banda. I les seves aferrissades lluites emancipadores,   per una altre,   han anat arrencant- les  de la situació  secundària, de “natural” explotació, fàcilment convertibles en un objecte intercanviable. La  llarga lluita del feminisme en pro de la plena dignitat i alhora especificitat humana, te encara moltes fites pendents, tant mes difícils d’assolir quant mes arrelades estan a la història coŀlectiva i mes barrejades se’ns apareixen amb el entramat cultural : i un d’ell es el de la prostitució

Hi ha dos aspectes de aquesta qüestió que mereixen ser considerats.
-         El terme “ explotació” que tant te a veure amb l’esclavatge i amb la consideració del home- dona, com un objecte, ens serveixen de referencia quan intentem comprendre la historia de la prostitució. Aquesta qüestió ha de ser sobre tot considerada des del punt de vista del rendiment econòmic, del ,lucre i de la rendibilitat de les xarxes i les seves conseqüències.
-         I el segon, es la necessària “ deshumanització” que  es produeix en l’acte mateix de comprar el cos d’una dona.  Vet aquí que, com ha estat estudiat en altres contexts, sobre tot en els vèlics o en els de la violència  contra “ l’altre “, hi ha un procés intern que ha de dur a terme l’explotador, el soldat en front l’enemic o el terrorista abans d’atacar les víctimes: Ha de dur  terme un procés de despersonalització de l’altre, d¡una banda : aquell ésser humà no es vist com a tal, sinó – i aquí entra la segona operació, la de substituir aquesta persona per l’atribució d’una qualitat única i massiva que l’adscriu en un categoria plenament altre, que queda inclosa en un grup , en un genèric d’ètnia, religió o pertinença que  el situa  com a enemic..Aquí convé recordar tot el que està relocionat amb aquella tasca , tant freqüent en els enfrontaments de base ètnica o religiosa, en els que es produeix un procés que permet convertir els veïns anteriors en enemics. . I un tercer fenomen que es la reducció d’una persona a  un tros del cos, a una sola funció, En la prostitució es un cos, per no dir, unes cavitats, Tot el demés desapareix de la vista del explotador, de la consideració, Prèvia a la violència inherent a la compra de serveis sexuals , hi ha una violència  mental  per facilitar l’operació que han de dur a terme els dits usuaris  per poder dur a cap les seves pràctiques.  Es en aquest punt exacte on conflueixen  les opcions personals, amb els models culturals. On les creences i concepcions sobre el que es una dona, per a que serveix s’ajunten  amb la concepció que es te del que son les relacions sexuals. Es en aquest moment quan s’actualitzen, es posen en marxa, a funcionar,  tots els models ancestrals tramesos per la cultura misògina,, trivialitzats per la propaganda i les múltiples complicitats  dels mitjans que semblen no solament legitimar l’activitat prostituïdora , sinó inclús  cobrir.la d’una pàtina  un tint,  que accentua els trets que fan a un home, mes viril. Sovint, en aquests sentit, la prostitució ha estat utilitzada com a procés  de iniciació a la vida sexual adulta. . 3. Es per tot això que cal que ens aproximem  a “ la demanda”i als processos que tant personal com socialment faciliten aquest pas, al  mal anomenat   “ usuari “ amb un escàndol nou en la mesura que es  no tant sols el comprador esporàdic d’un cos femení, sinó el comprador d’un tros de vida, d’ànima,  de una ésser humà que, com tota persona, en tot moment i en cada circumstància  va  construint la seva la seva dignitat humana, la seva  pròpia imatge  amb la mirada i el tracte que rep de l’altre .


martes, 1 de febrero de 2011

Sobre el valor de l'Altre i els feminismes.

dolors renau facebook
L’altre: el gran repte d’avui.

L’altre i  el seu significat  pels feminismes. 

Em pregunten  quina  mena de feminisme  fa falta en aquests temps de canvis,  en aquests temps on tantes certeses semblen incertes, on els models de igualtat que han dirigit bona part de les polítiques a Europa estant fortament qüestionats

I contesto que els feminismes  varis sont absolutament necessaris, son  instruments flexibles d'adaptació a les noves  necessitats socials. Uns feminismes, però,  que s’han  de recolzar en tres potes.
 
Una: la revindicativa: que ha de continuar, perquè els drets de les dones avencin cap a la plena equiparació amb els Drets humans. Els Drets de les dones son drets humans, ja ho sabem – des de no fa masses anys- sobre el paper. Però , sobre tot en el que respecte als drets socials hi ha molt camí per recórrer  i molt per reivindicar.

Dues : els feminismes han d'obrir-se a tots els problemes que tenim com a societat. a  totes les grans qüestions  que se li plantejen al ser humà ., Però en  poden fer i en fan  una lectura diferent, llegiexen amb una atre mirada. Poden fer-ho i ho fan "il.lustradament", i reinterpretant, i per tant fent  propostes noves  sobre  la política, la historia, l'arquitectura i la filosofia,,,  Ho fan des d’aquesta postura marginal que ens proporciona el fet de  no  pertànyer ni identificar-nos plenament amb el nucli dur del sistema,  ni  encara que ens pesi, amb el discurs mes habitual de l'esquerra, sovint misogin, ( malgrat la contradicio que representa el fet que en el seu sí  s`hi troba la llavor de la igualtat i el reconeixament de lo diferent, de lo "altre". De l"' altre") 

Tercera: cal plantejar una alternativa on s’incorporin  els aspectes que les dones hem treballat en el privat, l que hem aportat a la producció, conservació i enriquiment de  tot el que es viu a la humantitat., des de la producció a la reproduccio de la vida. Aspectes de la vida que fan falta en l'ambit  de lo col.lectiu, a la vida publica:. Justament perquè ara es  complexa, canviant, incerta i requreix mes que mai flexibilitat, proximitat, comprensió de la subjectivitat . Res es pot comprendre sense introduir  elements subjectius  en l'analisi de la realitat ni en les propostes col.lectives. …

Hauríem de rumiar sobre "l’espai frontera," els marges que eviten tant a identificació massiva o la distància des-implicada. Com fa Claude Lanzmann en el seu llibre a arrel de les seves visites  a Israel, ell que es jueu  i es troba no essent prou francès ni  gens  israelita  i això li permet fer la meravellosa tasca que ha dut a terme… Quina es la distància  optima? 

I vet aquí que els  feminismes es topen,  com en d’altres manifestacions socials actuals, amb el problema de l’Altre. De la mateixa manera que ens passa amb la immigració pobre… I es aquí on els feminismes   mostren el seu rostre  mes  nuclear i universal , mes plenament humà i  polític. Ens  agermana-  a partir de la visió hegemònica del patriarcat i els valors neo.lliberals dominants, ambdues cares de la vida col.lectiva actual-  amb els que son vistos com altres. Amb ells compartim arrels i la força del canvi.. Una força que neix de la  ira legítima en front de la dificultat de la nostra societat  per acceptar  l’altre- que en aquests cas es la meitat de la població i que es alhora  font de vida i de treball arreu, font de paraula i de cultura…L’Altre, vet aqui  una qüestió. En la practica política  cceptar de veritat l'altre no es tant sols  accedir a que els " diferents" puguin seure al  costat  dels que disposen,  que solen dir:  oh si, ja podeu venir amb nosaltress, però no parleu  diferent, no penseu altres coses, no prioritzeu diversament… Com es el cas  de moltes dones que accedeixen a llocs de responsabilitat . Acceptar l'altre requereix  la possibilitat d'escoltar altre veus i que  les paraules que diuen siguin no  tant sols respectades  sinó reconegudes com a legítimes, com a válides ,a les que s'atorga el respecte que mereix un  igual, sense que cap ombra, procedent  del inconscient col.lectiu, n'emborroni la  valoració,…

Vet aqui perquè es tant important la nostra reflexió conjunta sobre qui es , què esperem i com tractem l'Altre. Amb majúscules.